Hafðu samband

Listdansskóli Íslands 
Engjateig 1, 105 RVK 
 S: 588 9188 
listdans@listdans.is

Opnunartími skrifstofu
virka daga frá 9-16 

SENDA FYRIRSPURN 

 

 

Reglur skólans - settar af stjórn í nóvember 2010

1.Almennar reglur,  2.Umgengni - Samskipti og hegðun,  3.Klæðnaður,   4.Skólasókn,   5.Námsmat, próf og einkunnir

 1. Almennar reglur

1.1. Sýna ber háttvísi og prúðmennsku í skólanum og alls staðar þar sem komið er fram í nafni hans

1.2. Skólinn tekur ekki ábyrgð á eigum nemenda.

1.3. Opnir tímar eru einu sinni til tvisvar á ári, þar sem allir aðstandendur og vinir eru velkomnir að horfa á danstíma og aðra tíma sem eru í boði í skólans.  Að öðru leyti er gestum ekki leyft að koma inn í æfingasal nema með leyfi kennara.

1.4. Ef ágreiningsmál koma upp meðal nemenda, kennara, starfsfólks, er leitast við að leysa þau innan skólans.

1.5. Til þess að nemandi geti tekið próf í lok hvers misseris þurfa skólagjöld hans að hafa vera greidd til fulls. Einnig þarf mæting nemanda í framhaldsdeild að vera minnst 80%.

 

 2. Umgengni -  Samskipti  og  hegðun

2.1 Samskipti nemenda og kennara ættu ávallt að einkennast af gagnkvæmri virðingu og tillitsemi.

2.2. Nemendum ber að gæta vel að fatnaði sínum og öðrum eigum. Öll verðmæti ætti að taka með sér inn í æfingasal þar sem skólinn tekur ekki ábyrgð á eigum nemenda. Sælgæti og tyggigúmmí er bannað í skólanum.

2.3. Nemendur skulu ganga vel um danssali skólans, skólalóð og aðrar vistarverur og skilja ekki eftir sig rusl, hvorki innan dyra né utan.  Vinni nemendur vitandi vits tjón á eigum skólans ber þeim/ forráðamönnum þeirra að bæta fyrir það.

2.4. Nemendur virði verkstjórn kennara í kennslustundum, sýni háttvísi, einbeiti sér að viðfangsefninu og gæti þess að valda ekki ónæði.

2.5. Kennara er heimilt að vísa nemanda úr kennslustund ef hann hefur truflandi áhrif á kennsluna og á aðra nemendur. 

2.6. Litið er alvarlegum augum á ósæmilega hegðun nemenda gagnvart kennurum, skólafélögum og öðru starfsfólki skólans.  Trufli nemandi kennslu eða sýni aðra óæskilega hegðun ber kennara að ræða við hann með það að markmiði að leiðbeina til betri vegar.  Ef áminna þarf nemanda yngri en 18 ára lætur kennari foreldra hans vita. Trufli nemandi endurtekið kennslu skal tilkynna það skólastjóra sem reynir að leitar lausna í samvinnu við foreldra.  Ef það gengur ekki eftir getur skólastjóri vísað nemanda úr skólanum tímabundið eða að fullu. 

 

 3.Klæðnaður

3.1. Í grunnskóladeild eiga stúlkur á 1. – 3. stigi að klæðast bleikum ermalausum bolum, bleikum sokkabuxum og hvítum æfingaskóm. Stúlkur á 4. – 5. stigi klæðast vínrauðum ermalausum bolum, og stúlkur á 6. - 7. stigi klæðast fjólubláum ermalausum bolum, og svo allar í bleikum sokkabuxum og hvítum æfingaskóm. Einnig þurfa þær að eiga táskó en táskókennsla hefst á 4.stigi.  Í modern-, jass- og spunatímum klæðast þær að auki í svartar sokkabuxur án leista. Piltar klæðast hvítum stuttermabolum, svörtum sokkabuxum og hvítum æfingaskóm.  Auk þess er gott fyrir pilta að eiga einnig svarta æfingaskó.

3.2. Í framhaldsdeild eiga stúlkur að vera í svörtum bolum, bleikum sokkabuxum, hvítum eða bleikum æfingaskóm og bleikum táskóm, Þær mega vera í  stuttum pilsum í repertoire tímum. Í modern-, jass- og spunatímum klæðast þær svörtum  sokkabuxum án leista eða skv. fyrirmælum kennara. Piltar klæðast hvítum bolum, svörtum sokkabuxum /æfingabuxum og hvítum skóm.

 

 4.Skólasókn

4.1. Nemendur skulu mæta stundvíslega í allar kennslustundir og ætla sér góðan tíma til fataskipta og hárgreiðslu, þ.e. að greiða hárið vel frá andliti.  Mælt er með að gera upphitun fyrir hvern tæknitíma til að fyrirbyggja meiðsli í tímum en skólinn tekur ekki ábyrgð á meiðslum nemenda. Nemandi sem er tíu mínútum eða meira of seinn í kennslustund, þarf að biðjast afsökunar og gefa skýringu hvers vegna komið er of seint. Kennari metur svo hvort að nemandi tekur þátt í kennslustundinni eða horfir á. 

4.2. Nemendur/foreldrar/forráðamenn þurfa að tilkynna veikindi og önnur óhjákvæmileg forföll á skrifstofu skólans, með tölvupósti á netfangið listdans@listdans.iseða í síma 588 9188, Símsvari tekur skilaboðum fram til 13 00 en þá opnar skrifstofan. Tilkynning þarf að berast áður en kennsla hefst.  Veikindi þarf að tilkynna alla veikindadaga. Ef nemandi er veikur í þrjá daga eða lengur ber honum að skila læknisvottorði. Alvarleg veikindi þarf aðeins að tilkynna í upphafi, enda skili nemandi læknisvottorði strax og skólasókn hefst að nýju. Berist ekki tilkynning um forfölll áður en kennslan hefst þá fær nemandi skráða fjarvist.  Leyfi er eingöngu veitt með góðum fyrirvara hjá viðkomandi kennara og /eða skólastjóra og þurfa góðar ástæður að liggja til grundvallar.

Athugið sérstaklega að mæting á æfingar fyrir nemendasýningar er mjög mikilvæg.

4.3. Nemendur skulu sinna öllum persónulegum erindum sínum utan skólatíma.  Undanþágur frá þessu veitir viðkomandi kennari og/eða skólastjóri.

4.4. Ef nemandi mætir ekki í próf vegna veikinda skal hann ávallt skila læknisvottorði. Nemandi sem skilar ekki læknisvottorði getur ekki fengið einkunn í viðkomandi prófi. Nemandi sem einhverra hluta vegna kemst alls ekki í próf en hefur sýnt góða ástundun í náminu, getur fengið vetrareinkunn/umsögn frá viðkomandi kennara og verið þannig metinn áfram í náminu.

4.5 Ef veikindi og/eða meiðsli nemenda eru tíð, er þeim bent á  að leita til sérfræðinga, eftir því sem við á.

4.6  Ef mæting nemanda í framhaldsdeild er undir 80% þá telst hann fallinn og fær ekki að þreyta próf nema í undantekningartilfellum skv. mati viðkomandi kennara og /eða skólastjóra.

4.7. Kennari tekur manntal í hverri kennslustund. Nemandi sem ekki er mættur þegar manntal er tekið fær skráð Seint.  Nemandi sem einhverra hluta vegna mætir ekki eða kemur of seint fær frádrátt samkvæmt eftirfarandi: 

 •  Mætir ekki/skróp:  1,0 fjarvitstarstig
 • Of seint:  0,25 fjarvistarstig
 • Leyfi: 0.25 fjarvistarstig
 • Veikindi : 0, 25 fjarvistarstig.

Þessi fjarvistarstig gilda fyrir hvern áfanga og miðast út frá þeim tímafjölda sem ætlast er til að nemandi mæti í, í hverjum einstaka áfanga. My School kerfið reiknar út í % mætinguna út frá stigunum.

 

 5. Námsmat, próf og einkunnir

5.1. Lokaeinkunn byggist á lokaprófi og /eða vinnueinkunn í einstaka áföngum. Vægi hvors þáttar er breytilegt milli  áfanga og skal tilgreint sérstaklega í kennsluáætlun.  Próf eru haldin í lok haust- og vorannar.  Til þess að standast áfanga og færast á milli hópa þarf nemandinn að ná einkunninni 5,0 að lágmarki  

5.2. Í bóklegum fögum skal vinna verkefni samkvæmt fyrirmælum sem kennari gefur. Verkefnum ber að skila innan tilskilins frests. Virða ber viðurkenndar reglur um heimildanotkun og með öllu er óheimilt að skila verkefni sem að hluta til eða að öllu leyti hefur verið fengið frá öðrum.

5.3 Nemandi telst fallinn í áfanga/stigi ef hann:

 • nær ekki lágmarkseinkunn
 • uppfyllir ekki mætingaskyldur
 • hættir í áfanganum
 • er vísað úr áfanganum.

5.4.Nemendur sem falla í áfanga/stigi hafa heimild til að taka áfangann tvisvar aftur.

 

 

 

 

____________________ 

Gömlu reglurnar:

Rík áhersla er lögð á að nemendur mæti stundvíslega í allar kennslustundir. Nemendur verða að ætla sér góðan tíma til fataskipta, hárgreiðslu, (þ.e. að greiða hárið vel frá andliti og í hnút í hnakka þar sem því verður við komið) og til upphitunar. Nemandi sem er tíu mínútum eða meira of seinn í kennslustund tekur ekki þátt í henni heldur horfir á. Nemendum ber að ganga vel um húsnæði skólans, sýna tillitsemi, gæta vel að fatnaði sínum og öðrum eigum. Úr, skartgripi, peninga og þ.h. ber að taka með sér inn í æfingasal þar sem skólinn tekur ekki ábyrgð á eigum nemenda. Algerlega er bannað að vera með sælgæti og tyggigúmmí í skólanum.Í grunnskóladeild eiga stúlkur á 1. – 3. stigi að klæðast bleikum ermalausum bolum, bleikum sokkabuxum og hvítum æfingaskóm. Stúlkur á 4. – 7. stig klæðast vínrauðum ermalausum bolum, bleikum sokkabuxum og hvítum æfingaskóm og einnig þurfa þær að eiga táskó.Í modern-, jass- og spunatímum klæðast þær að auki í svartar þykkar sokkabuxur án leista. Piltar klæðast hvítum stuttermabolum, svörtum þykkum sokkabuxum og hvítum æfingaskóm. Hægt er að fá lánaða karakter skó í skólanum.Í framhaldsdeild eiga stúlkur að vera í svörtum bolum, bleikum sokkabuxum, hvítum eða bleikum skóm og bleikum táskóm, og stutt pils eru í repertoire tímum. Í modern-, jass- og spunatímum klæðast þær í svartar þykkar sokkabuxur án leista. Piltar klæðast hvítum bolum, svörtum sokkabuxum eða æfingabuxum og hvítum skóm.Fjarveru þarf að tilkynna í síma 588-9188 áður en tími hefst. Veikindi þarf að tilkynna hvert skipti. Athuga að mæting á æfingum fyrir vor sýningu er sérstaklega mikilvæg. Reynt er að hafa opna tíma einu sinni til tvisvar á ári, þar sem allir aðstandendur eru velkomnir, en annars er gestum ekki leyft að koma inn í sal. Til þess að nemandi geti tekið próf í lok hvers misseris þá verða skólagjöld hans að hafa vera greidd til fulls.  Einnig þarf mæting nemanda að vera minnst 80%

Réttindi og skyldur

Réttindi og skyldur skóla og nemenda um meðferð mála sem upp kunna að koma:

  Í meðferð mála skal leitast við að leysa ágreiningsmál innan skólans. Ferli máls og gögnum er haldið til haga þegar ágreiningur kemur upp innan skólans. Skólastjóri setur reglur um hvernig bregðast skuli við ágreiningi, meðal annars um niðurstöður námsmats og prófa. Við meðferð mála skal sérstaklega gæta ákvæða laga nr. 121/1989, um skráningu og meðferð persónuupplýsinga og upplýsingalaga, nr. 50/1996.
  Telji nemandi eða foreldrar/forráðamenn nemanda yngri en 18 ára, að brotið hafi verið á rétti hans, sbr. skólareglur, þannig að ástæða sé til að bera fram kvörtun skulu þeir snúa sér til viðkomandi kennara. Takist ekki að leysa málið tekur skólastjóri það til umfjöllunar og ákvarðar um viðbrögð.

Viðburða dagatal

 • No upcoming events available


Ljósmyndasíða Listdansskólans

  
 
Finndu okkur á facebook

Vefstjórn